Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cine suntem noi?

CRIPAL IMPEX SRL cu sediul social în București, Str. Strada Județului 8, București Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/16565/1992., avand Cod Unic de inregistrare fiscal CIF 6933, denumita in continuare “Operatorul”, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 și a Legii 190/2018.

Care este scopul acestei informări și cui se adresează?

CRIPAL IMPEX SRL dorește să vă informeze despre modul în care prelucrează datele cu caracter personal, care sunt scopurile pentru care le prelucrează precum și care sunt temeiurile legitime alte prelucrării. Prelucrăm doar date ale persoanelor care au interacționat cu noi, în diferite forme. Astfel, indiferent dacă sunteți: clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, pentru a solicita o ofertă din partea noastră) ori ne vizitează într-unul dintre sediile noastre, un actual, fost ori potențial angajat, un colaborator, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează website-ul www.depo-instal.ro, vă invităm să parcurgeți această informare. CRIPAL IMPEX SRL INTERDEAL SRL, colectează date cu caracter personal, pentru următoarele scopuri:

(I) pentru a presta servicii care au legătură cu activitatea de comercializare a instalatiilor termice si a solutiilor de incalzire, precum și a altor servicii conexe/similare, în funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare client în parte;

(II) pentru a realiza comunicarea cu partenerii/clienții/persoanele interesate, mai precis pentru a răspunde diferitelor solicitări, transmiterea facturilor fiscale, transmiterea diferitelor comunicări pe care partenerii/clienții CRIPAL IMPEX SRL ar trebui să le cunoască;

(III) pentru comunicări de marketing. Aceste comunicări le vom realiza doar dacă avem consimțămantul persoanei vizate, sau bazăndu-ne pe interesul legitim în cazul clienților deja existenți.

Categorii de persoane vizate

(I) Clienți sau potențiali clienți, persoane fizice sau jurice (în special personalul angajat al acestora), ale căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, pentru a încheia și executa contractul și pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea unei obligații legale.

(II) Transmiterea de informari comerciale clienților existenți. Vom transmite clienților nostri informari cu privire la produsele și serviciile noastre similare și care le-ar putea fi de interes, ca urmare a unei colaborari prealabile, în conformitate cu dispozițiile Legii 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, art. 12 (2). În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe interesul legitim, pe care la-am supus unei evaluări LIA (Legitim Interest Assessment) și pe care l-am documentat temeinic.

(III) Angajații partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri). Le prelucrăm următoarele date: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail ale angajaților partenerilor noștri, pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a putea să colaborăm. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe executarea contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.

(IV) Persoane fizice cu care suntem în relații de afaceri. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar să prelucrăm anumite informații, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon,. În acest caz, baza legală a prelucrării este încheierea / executarea unui contract.

(V) Personalul unei autorități publice, a căror date le folosimt pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea. Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dvs. în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem.

(VI) Candidați pentru un post pe care CRIPAL IMPEX SRL îl scoate la concurs. Pentru desfășurarea procesului de recrutare, colectăm următoarele date: datele incluse în CV-ul pe care ni-l transmiteți. De regulă acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența profesională, dovada studiilor și alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs.. De asemenea, în cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se referă la candidat, cum ar fi: preferințele sale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile care nu sunt incluse în CV-ul său, așteptările pe care le are un candidat în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă.

(VII) Vizitatori ai sediului, ai punctelor de lucru sau ai altor incinte ale noastre.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu toți vizitatorii. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea termenului legal de semnare a contractului, în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală si contabilă sau în momentul retragerii consimțământului, datele vor fi șterse.

Despre sursa datelor

Colectăm date direct de la persoana vizată, în funcție de tipul de interacțiune și interes. În cazul în care primim date cu caracter personal privitoare la alte persoane, solicităm persoanei care ni le-a divulgat dovada informării persoanei a căror date ne-au fost comunicate. Informarea ar trebui să conțină următoarele elemente: scopul, motivul (temeiul: executarea unui contract, consimțământul lor etc.) De asemenea, ne vom îndeplini obligația de a informa respectivele persoane despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

Cui vom divulga datele

Societatea poate divulga, pune la dispoziție și transfera datele cu caracter personal colectate, în special următorilor destinatari/categorii de destinatari: ITM, casa de sănătate, casa de pensii publice și organelor fiscale competente; societății care furnizează servicii de medicina muncii, în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM-SU), de specialitate în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.) și celei care organizează cursuri de formare profesională, societăți de prestări servicii emitere tichete/carduri și care organizează și exercutarea serviciilor legale necesare pentru utilizarea acestora, fondurilor de pensii, societății care prestează serviciu de monitorizare și intervenție rapidă, autorităților, instituțiilor și organelor publice, cu respectarea dispozițiilor legale, în alte cazuri prevăzute de lege. În cazul în care vom fi nevoiți să trasnferăm datele dumneavoastră personale altor operatori privați sau entotăți publice, altele decat cele mentionate mai sus, vă vom face cunoscut acest lucru. În toate aceste cazuri CRIPAL IMPEX SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am fost transmise și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În ce condiții am putea transfera datele către state terțe sau organizații internaționale

CRIPAL IMPEX SRL nu transferă și nu intenționează să transfere date cu caracter personal către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Ce se poate întâmpla dacă o persoană nu dorește să ne dea datele

În cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigația de a comunica datele lor cu caracter personal. Totuși, refuzul dumneavoastra de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principală a CRIPAL IMPEX SRL

Conform Regulamentului (UE) 2016/679/27 aprilie 2016, beneficiați de următoarele drepturi :

  • - dreptul la transparență
  • - dreptul de a retarge consimțământul
  • - dreptul de a fi informat
  • - dreptul de acces la date
  • - dreptul la rectificare
  • - dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)*
  • - dreptul la restricționarea prelucrării
  • - dreptul la portabilitatea datelor
  • - dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv crearea de profiluri)
  • - dreptul de a se adresa justiției / Autorității de supraveghere (ANSPDCP)

Vă puteți exercita aceste drepturi individual, gratuit și foarte facil prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din București, Str. Strada Județului 8, sau la adresa de email:.

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

DATE FIRMA

DENUMIRE FIRMA S.C CRIPAL IMPEX S.R.L
REGISTRUL COMERTULUI J40 / 16565 / 1992
COD FISCAL RO 6933
ADRESA Str. Judetului, nr. 8, sector 2, Bucuresti
TELEFON 0722 254 225
EMAIL comenzi@depo-instal.ro